തൃശ്ശൂർ: ഐ സേഫ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കം

June 19, 2021

തൃശ്ശൂർ: ഐ എം എയുടെ ഐ സേഫ്   പദ്ധതി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് ജില്ലയിൽ തുടക്കം. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിച്ചു. സി എ എം ആശുപത്രിയിലേക്ക് നൽകുന്ന ഓക്സിജൻ കോൺസൻട്രേറ്റിൻ്റെ കൈമാറ്റവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. സി …