പോസ്റ്റുമാൻ വഴി ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പണത്തിനുള്ള വാതിൽപടി സേവനത്തിന് രാജ്യത്ത് തുടക്കമായി

November 12, 2020

ന്യൂ ഡൽഹി: പോസ്റ്റുമാൻ വഴി ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വാതിൽപടി സേവനത്തിനു  ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് പെയ്മെന്റ് ബാങ്ക് (IPPB) തുടക്കമിട്ടു സർക്കാർ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് ജീവൻ പ്രമാൺ പോർട്ടലിലൂടെ,  ഓൺലൈനായി ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് 2014 …