അഞ്ചു വയസുകാരി അന്ന. ശ്വാനപ്പടയിലെ ഉശിരുള്ള പെണ്ണ്..

July 16, 2021

ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് കോവിഡ് ദുരന്തങ്ങളെ പഴിച്ച് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പോലീസ് പണിചെയ്യുന്ന ഉശിരുള്ള പെണ്ണ് അഞ്ചുവയസ്സുകാരി അന്നക്ക് തിരക്കോട് തിരക്കായിരുന്നു. ശ്വാനപടയിലെ അർജുൻ, ഹെക്ടർ, കെയ്റോ എന്നി മൂന്ന് ആൺ കൂട്ടുകാർ പ്രൊഫഷണൽ ജെലസിയോടെ നോക്കുന്ന പെണ്ണൊരുത്തിയായ അന്നയുടെ അന്വേഷണ …