ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടും

March 1, 2021

തൃശ്ശൃർ: അയ്യന്തോൾ സിവിൽ ലൈൻ റോഡിൽ ബിഎം & ബി സി പ്രവ്യത്തികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ  മാർച്ച് 3 മുതൽ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസപ്പെടുമെന്ന്  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.