മാതൃകാ നീർത്തടാധിഷ്ടിത സമഗ്ര പദ്ധതിയുമായി വേലൂർ

April 28, 2022

മാതൃകാ നീർത്തടാധിഷ്ടിത സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയുമായി വേലൂർ പഞ്ചായത്ത്. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് പഞ്ചായത്തിൽ മാതൃകാ  നീർത്തടാധിഷ്ടിത സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി  നടപ്പാക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ 16 പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ  പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.  കൃഷി, ജലസംരക്ഷണം, തൊഴിൽ സംരംഭകത്വം, മൃഗപരിപാലനം, ക്ഷീര …

തൃശ്ശൂർ: കണ്ടാണശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നാടിനു സമർപ്പിച്ചു

February 22, 2022

തൃശ്ശൂർ: കണ്ടാണശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി. ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കൂനംമൂച്ചി കലാ നഗർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി, ചൊവ്വല്ലൂർ  സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി, എന്നിവയാണ്  നാടിന് സമർപ്പിച്ചത്. …

തൃശ്ശൂർ: ചൂണ്ടല്‍കുന്നിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിലേക്ക്

July 8, 2021

തൃശ്ശൂർ: ചൂണ്ടല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചൂണ്ടല്‍കുന്നിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനത്തിന്റെ നിര്‍മാണം പുനരാരംഭിച്ചു. പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയത്തിനോട് ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഏക്കറിലേറെ വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം സജ്ജമാക്കുന്നത്. ഉദ്യാനത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന്റെ നിര്‍മാണമാണ് പുനരാരംഭിച്ചത്. ചൊവ്വന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും …