മൂന്ന് ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്ക് രക്ഷകരായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം

September 6, 2020

സിക്കിം: വടക്കൻ സിക്കിമിൽ കൊടും തണുപ്പിൽ ദിശതെറ്റി ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് എത്തിയ മൂന്ന് ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ വസ്ത്രങ്ങളും മരുന്നു നൽകി സഹായം ഒരുക്കി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരിച്ചയച്ചു. രണ്ടു പുരുഷന്മാരും ഒരു സ്ത്രീയും അടങ്ങുന്ന ചൈനീസ് സംഘം 17,500 അടി …