എറണാകുളം: ഗാന്ധി സ്മൃതി ക്വിസ്: ജില്ലാ തല വിജയികൾക്ക് സമ്മാനദാനം നടത്തി

August 14, 2021

കൊച്ചി: എറണാകുളം വിമുക്തി ലഹരി വർജന മിഷനും കുടുംബശ്രീ സ്നേഹിത ജെൻഡർ ഹെൽപ് ഡെസ്ക്കും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ജില്ലാതല “ഗാന്ധി സ്മൃതി ” ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ വിജയികളായവർക്ക് സമ്മാന ദാനം നടത്തി. മത്സരത്തിൽ വടവുകോട് ബ്ലോക്കിലെ മഴുവന്നൂർ സി.ഡി.എസിലെ ബീന ജോസ് …