ജെ‌പി‌എസ് ചൗള പുതിയ സി‌ജി‌എയായി ചുമതലയേറ്റു

October 16, 2019

ന്യൂഡൽഹി: ഒക്‌ടോബർ 16 : ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം, ചെലവ് വകുപ്പ്, പുതിയ കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ടായി ജെപിഎസ് ചൗള ചുമതലയേറ്റു. ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ സ്ഥിരമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം, പുതിയ കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗ ണ്ട്സ് …