72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബംഗാളിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിന്ന് മോദി ഹോർഡിംഗുകൾ നീക്കണം, ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

March 4, 2021

ന്യൂഡൽഹി: പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഹോർഡിംഗുകൾ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പമ്പുകൾക്കാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 03/03/21 ബുധനാഴ്ചയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവുണ്ടായത്. പമ്പുകളിൽ മോദിയുടെ ഹോർഡിംഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുടെ …