കൊല്ലം: നിധി ആപ്‌കെ നികട് ഏപ്രില്‍ 12 ന്

March 23, 2021

കൊല്ലം: എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ റീജിയണല്‍ ഓഫീസ് കൊല്ലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പരാതി പരിഹാര പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. പെന്‍ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെയും തൊഴിലുടമകളുടെയും ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ നേതാക്കള്‍ക്കുമുള്ള പരാതികളും സംശയങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിമാസ പരാതി പരിഹാര പരിപാടി നിധി ആപ്‌കെ നികട് ഏപ്രില്‍ …

സൗജന്യ പി.എസ്.സി പരിശീലനം

March 9, 2021

തിരുവനന്തപുരം: പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മണ്ണന്തലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവ. പ്രീ-എക്‌സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിൽ പി.എസ്.സി മത്സര പരീക്ഷകൾക്കായി ആറുമാസത്തെ സൗജന്യ പരിശീലനം നൽകുന്നു. പ്ലസ്ടു അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയുള്ള തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കും ഒരു …