സിഡ്നിയുടെ തീരത്ത് നീലത്തിമിംഗലമെത്തി, ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടെ മൂന്നാം തവണ

September 6, 2020

സിഡ്നി: കഴിഞ്ഞദിവസം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നിയുടെ തീരക്കടലിൽ ഒരു വിരുന്നുകാരനെത്തി 25 മീറ്റർ നീളവും 100 ടൺ ഭാരവുമുള്ള ഒരു നീലത്തിമിംഗലം. ‘ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജന്തുവായിട്ടും നീലത്തിമിംഗലങ്ങൾ അധികം ആരുടേയും കണ്ണിൽ പെടാറില്ല, ഞങ്ങളുടെ സിഡ്നിയുടെ തീരത്ത് വിശേഷിച്ചും’ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വന്യജീവി …