പൊതുജനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും തേടുന്നതിനായി “എയ്ഡ്സ് ടു നാവിഗേഷൻ ബിൽ 2020”ന്റെ കരട് ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി

July 11, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭരണത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും സുതാര്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കാഴചപ്പാടിനനുസരിച്ച് ,  കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയം  എയ്ഡ്സ് ടു നാവിഗേഷൻ ബിൽ-2020 ന്റെ കരട് പൊതുജനങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും  നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനായി പുറത്തിറക്കി.   ഒൻപത് പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള …