73-ാം ദിവസം: പണിമുടക്ക് തുടരുന്നു, കശ്മീർ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റമില്ല

October 16, 2019

ശ്രീനഗർ ഒക്ടോബർ 16: കശ്മീർ താഴ്‌വരയിൽ ബുധനാഴ്ച 73-ാം ദിവസം പണിമുടക്ക് തുടരുന്നതിനാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഓഗസ്റ്റിൽ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കുന്നതിനെതിരെ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. വടക്കൻ കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ളയും ജമ്മു മേഖലയിലെ ബനിഹാളും …