കോവിഡ് 19: കാസർഗോഡ് സ്രവ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള 500 കിറ്റുകൾ എത്തി

March 26, 2020

കാസർഗോഡ് മാർച്ച്‌ 26: സംസ്ഥാനത്ത്‌ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കാസർഗോഡ് സ്രവ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള 500 കിറ്റുകൾ എത്തി. കിറ്റുകൾ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. പിഎച്ച്സികളിൽ നിന്ന് റഫർ ചെയ്യുന്ന രോഗികളുടെ സ്രവങ്ങൾ മാത്രമേ …