ആറ്റിങ്ങലിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയകഞ്ചാവ് വേട്ട 20 കോടി രൂപ മൂല്യം

September 6, 2020

ആറ്റിങ്ങൽ: കണ്ടയ്നെർ ലോറിയിൽ നിന്നാണ് വൻ കഞ്ചാവ് ശേഖരം എക്സൈ സംഘംപിടിച്ചത് . 500 കിലോ കഞ്ചാവ്. വിവിധ പായ്ക്കറ്റുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കഞ്ചാവാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് . രണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്വദേശികൾ ഏക്സൈസ് പിടിയിൽ. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയകഞ്ചാവ് വേട്ടയായിരുന്നു ഇത് …