ആമസോൺ, സൊമാറ്റോ, ഊബർ തൊഴിലാളികൾക്കായി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപപ്ടെയുളള ക്ഷേമ നടപടികൾ നടപ്പാക്കുന്നു.

ആമസോൺ, ഊബർ, സൊമാറ്റോ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കായി ക്ഷേമ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി സർക്കാരും ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞു. 2020-ൽ നടപ്പാക്കിയ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ കോഡിന്റെ ഭാഗമായ പദ്ധതിയിൽ അപകടം, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്.

“ഗിഗ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് അടിയന്തിരമാണ്,” ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ, ഗിഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളെ ഉദ്ധരിച്ച് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. തൊഴിലുടമകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചൂഷണം കണക്കിലെടുത്ത് ഗിഗ് തൊഴിലാളികൾക്ക് സംസ്ഥാന സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘ് ഗ്രൂപ്പിലെ സാമ്പത്തിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അശ്വനി മഹാജൻ പറഞ്ഞു.

ഗവൺമെന്റിന് തുടക്കത്തിൽ ഗിഗ് തൊഴിലാളികൾക്ക് സംസ്ഥാന ധനസഹായത്തോടെയുള്ള മെഡിക്കൽ, അപകട ഇൻഷുറൻസും പരാതികൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും നൽകാനാകും. തൊഴിലുടമകൾ അവരുടെ വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ 1% മുതൽ 2% വരെ ഒരു സുരക്ഷാ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് ഈ നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഗിഗ് തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റ് അസംഘടിത ജീവനക്കാർക്കും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകൾ നൽകുന്നതിന് ഓൺലൈൻ സർക്കാർ പോർട്ടലിൽ 290 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റയും അവരുടെ കഴിവുകളും പോലുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം