കോട്ടയം: വല ലൈസൻസ് പുതുക്കണം

കോട്ടയം: വേമ്പനാട് കായലിലും അനുബന്ധ ജലാശയങ്ങളിലും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ചീനവലകളുടെയും  ഊന്നിവലകളുടെയും ലൈസൻസ് പുതുക്കേണ്ടതാണെന്ന് കോട്ടയം ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ഇതിനായുള്ള അപേക്ഷകൾ വൈക്കം ഫിഷറീസ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഫോൺ: 0481-2566823

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം