ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു

സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിലെ മരുന്ന് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികളിൽ നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ ജനുവരി മാസത്തിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ താഴെ പറയുന്ന മരുന്നു ബാച്ചുകളുടെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു.  ഈ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുള്ള വ്യാപാരികളും ആശുപത്രികളും അവ തിരികെ വിതരണക്കാരന് നൽകി വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു.  മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉല്പാദകർ, ബാച്ച് നമ്പർ, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തിൽ.

Levetiracetam Tablets IP (LEPSYCURE-500), M/s. Conscaff India, Naha Road, Kala-Amb, Distt. Sirmour (H.P) – 173 030, CIT-2253,05/2024., Paracetamol Tablets IP 500 mg (Parapic-500), M/s. Danish Health Care (P) Ltd., 76/27-28, Industrial Estate, Maxi Road, Ujjain – 456 010, India, PCI22005, 12/2023., Telmisartan  Tablets (Telmi Calm Tablets),  M/s. Lexmark Pharmaceutical Pvt. Ltd., R.S. No. 778, At & PO, Karanpur, Ta. Unjha, Distt. Mehsana – 384 170., LXT3036, 04/2024., Z-LOC (Pantoprazole Gastro resistant Tablets IP 40mg), M/s. Helax Healthcare Private Limited, Khasra. No. 410, Village Karondi, Roorkee, Haridwar – 247 667, UK, HT-2201116, 12/2023., Amoxycillin Oral Suspension IP, M/s. Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Ltd., MSP No. VII/623, Kalavoor P.O., Alappuzha, Kerala – 688 522, X7 1188, 04/2023., Paracetamol Tablets IP 500 mg, M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Karaswada, Mapusa, Goa – 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi – 591 113, PP132018, 02/2026., Diclofenac Sodium Injection IP 3ml (75mg/3ml),  M/s. Nestor Pharmaceuticals Ltd., Western Extension Area, Faridabad – 121 001, India, DSIZ-16, 01/2024., Metronidazole Tablets IP – 400mg, M/s. Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Ltd., MSP No. VII/623, Kalavoor P.O., Alappuzha, Kerala – 688 522, S2 2227, 06/2025., Aspirin Gastro-resistant  Tablets IP 75mg, M/s. Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Ltd., MSP No. VII/623, Kalavoor P.O., Alappuzha, Kerala – 688 522, ET 1022, 06/2023., Ciprofloxacin Tablets IP 500mg, M/s. Omega Pharma, Khasra No. 482, Village Saliyar, Roorkee – 247 667, Distt. Haridwar, Uttarakhand, GT1445, 09/2025., Glimepiride Tablets IP, Glimex-2, M/s. Pharmaroots Healthcare, Khasra No. 411, Village Tipra, P.O. Barotiwala, Tehsil-Baddi, Dist. Solan, H.P, PT – 2851, 04/2024., Paracetamol Tablets IP 500 mg,  M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Karaswada, Mapusa, Goa – 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi – 591 113, PP132071,06/2026., Metonet -25   (Metoprolol Tablets IP),M/s. Preet Remedies Ltd., Plot No. 183-186, HPSIDC Industrila Area, Baddi, dist. Solan (H.P) – 173 205, MTL 210901, 08/2023., Prednisolone Tablets IP 5mg  Hisolone-5, M/s. Danish Health Care (P) Ltd., 76/27-28, Industrial Estate, Maxi Road, Ujjain – 456 010, India, HE02104, 10/2023., LIPILIB (Atorvastatin Tablets IP 10mg), M/s. Himalaya Meditek Pvt. Ltd., Plot No. 35 & 36, Pharmacity, Selaqui, Dehradun – 248 197, HTN517E, 04/2024., Paracetamol Tablets IP 500 mg,  M/s. Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Karaswada, Mapusa, Goa – 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi – 591 113, PP132047,05/2026.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം