തൃശ്ശൂർ: മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ശ്രദ്ധക്ക് 25/6/21

തൃശ്ശൂർ: കോവിഡ്മാരിയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത്  ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ നിലവിലുണ്ട്. ആയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനും ഹാർബറിൽ മത്സ്യവിപണത്തിനും  ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഇനിയൊരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ സമ്പൂർണ നിരോധനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിയമ ലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം