അപേക്ഷാ സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു

തൃശ്ശൂർ: കേരള കയര്‍ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡിന്റെ 2020-2021 വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കല്‍ സമയപരിധി 2021 മാര്‍ച്ച് 31 വരെയായി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം