ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവന ചെയ്ത് എയിംസിലെ ജീവനക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി ഏപ്രിൽ 4: ആൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ( എയിംസ് ) ജീവനക്കാർ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കെയർസ് ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം