പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി മാർച്ച് 26: കോവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 1.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രം. മെഡിക്കൽ പ്രവർത്തകർക്ക് 50 ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ്. ആശാ വർക്കർമാർ ഉൾപ്പെടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിധിയിലുണ്ട്.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം