2020-21 ലെ കേരള ബജറ്റ് അവതരണം ഇന്ന്

ഡോ. തോമസ് ഐസക്

തിരുവനന്തപുരം ഫെബ്രുവരി 7 : കേരള ധനമന്ത്രി ഡോ. തോമസ് ഐസക് 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം 17,872 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2020-21ൽ കേരളത്തിന്റെ കേന്ദ്രനികുതി വിഹിതം 15,236 കോടി രൂപയായി കുറച്ചതിനാൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും കേന്ദ്രത്തിലെ കുറവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ധനമന്ത്രി 5,000 കോടി രൂപ അധിക വിഭവ സമാഹരണം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

15-ാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കേരളത്തിന്റെ വിഹിതം കേന്ദ്രനികുതിയുടെ നിലവിലുള്ള 2.5 ൽ നിന്ന് 1.9 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കും. ഫെബ്രുവരി 10, 11, 12 തീയതികളിൽ ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പൊതുചർച്ച നടക്കും. 14-ാമത് കേരള നിയമസഭയുടെ 18-ാമത് സമ്മേളനമാണിത്.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം