കെട്ടിടങ്ങൾ ഹരിതമാക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ എപി സർക്കാർ ഐജിബിസിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഹൈദരാബാദ് സെപ്റ്റംബർ 28: സംസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഹരിതമാക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ ആന്ധ്ര സർക്കാർ ഐ‌ജി‌ബി‌സിയെ ക്ഷണിച്ചു.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിലവിലുള്ളതും നിലവിലുള്ളതുമായ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സിഐഐ-ഐജിബിസിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന്. വ്യവസായങ്ങളെ ഹരിതമാക്കി അവരുടെ മത്സരശേഷിയും പരിസ്ഥിതി പ്രകടനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുക; ഹരിത സംരംഭകരെയും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക; കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹരിത വിദ്യാഭ്യാസവും നൈപുണ്യ വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ”. 17-ാമത് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കോൺഗ്രസ് 2019 ലെ സിഐഐ-ഐജിബിസി ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ് നൈറ്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് എപി വ്യവസായ മന്ത്രി റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം